Psychogeriatrie

Opzet klinische les Psychogeriatrie

Introductie: Verhaal beeld van de ouderenzorg.

Verhaal over oudere dame op de afdeling.

Termen en nuttige theorie:

Gerontologie: Gerontologie is de leer van de ouder wordende mens.
Het is de tak van wetenschap die het “ouder worden” bestudeert, zowel in lichamelijk, maatschappelijk als in geestelijk opzicht.

In Nederland wordt van onder andere gerontologische inzichten gebruikgemaakt bij het medisch specialisme geriatrie. De klinische geriatrie wordt beoefend in een ziekenhuis. De sociale geriatrie speelt zich voornamelijk af in de eerstelijns gezondheidszorg. De opleiding tot sociaal geriater wordt verzorgd door de opleiding voor verpleeghuisartsen. Een verpleeghuisarts is een medisch specialist die de zorg voor patiënten in verpleeghuizen verleent.

Geriatrie, Klinische geriatrie
Geriatrie is feitelijk de zorg of verpleging van de ouder wordende mens. Een Geriatrische afdeling vind je primair in een algemeen ziekenhuis.

Een afdeling Geriatrie is gespecialiseerd in preventie, diagnostiek en behandeling van ziekten van ouderen. Daarbij is de kwaliteit van het leven zeker zo belangrijk als de levensduur. Zelfstandigheid speelt daar een grote rol in. Geriatrie is het specialisme voor de vaak kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. Vaak spelen er meerdere aandoeningen tegelijk. Het gaat dan om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen

De psychogeriatrie is het onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie).

In de praktijk houdt men zich bezig met blijvende / toenemende cognitieve beperkingen op basis van verschillende dementiële beelden.
Psychogeriatrische artsen houden zich bezig met de blijvende of toenemende cognitieve beperkingen door verschillende vormen van dementie. Ouderen met een psychische beperking hebben duidelijke structuur en specifieke begeleiding nodig. Zij zijn bijvoorbeeld voor het structureren van hun dag van jou afhankelijk.

Cognitieve stoornissen of beperkingen.

Cognitie: Alles het leren betreffende.
Cognitie is een begrip uit de neuropsychologie. Cognitie betreft de hersenfuncties die nodig zijn voor waarnemen, denken, het onthouden van kennis en deze kennis op een goede manier toepassen cq. begrijpen. Dus niet alleen aanleren en onthouden maar ook toepassen en uitvoeren. Cognitieve problemen komen voor op gebied van weten, waarnemen en begrijpen. Moeilijkheden met het geheugen, de concentratie en de denksnelheid komen het meest voor.

Cognitieve stoornissen bij ouderen:

Geheugenstoornissen
Gebrek aan overzicht
Waarnemingsvermogen
Denksnelheid
Moeite met veranderingen

In combinatie met:

Fysieke teruggang
Somatische afwijkingen (ziekte)
Verlies van naasten (gemis en rouw)

Desoriëntatie

De term verward betekent meestal gedesoriënteerd. Desoriëntatie komt in meerdere verschijningsvormen:

In tijd: niet meer weten wat voor dag, maand, seizoen of jaar het is
Plaats: niet meer weten waar je bent of waar je heen gaat
Persoon: niet meer weten wie je bent.

Meest voorkomend: desoriëntatie in tijd. Daarna in plaats. Desoriëntatie in persoon komt weinig voor en is vaak het gevolg van een dieper gaande stoornis zoals een vorm van dementie of andere ernstige hersenafwijkingen.

Delier

Een delier is een

Wat is het effect van desoriëntatie en cognitieve stoornissen op het gedrag van ouderen.

Angst, onrust en agitatie zijn de meest voorkomende effecten waar ik persoonlijk mee te maken heb gekregen. Dat word al snel probleemgedrag genoemd maar eigenlijk zijn het symptomen van aan ouderdom gerelateerde stoornissen. Toch word doorgaans over probleemgedrag gesproken.

Dit soort gedrag is waar mensen die zorg verlenen aan ouderen het meest mee te maken hebben. Dit is ook de reden waarom eenvoudige handelingen zoals aankleden vaak zoveel tijd kosten.

Bij probleemgedrag wordt al snel gedacht aan fysieke of verbale agressie. Maar ook ander type gedrag kan ‘problematisch’ zijn, zoals:

weglopen
dwalen
roepen
teruggetrokken gedrag vertonen
angst
onrust
agitatie
Agressie (verbaal en fysiek)

Groep:

Wat zou dit voor gevolg kunnen hebben voor iemand waar jullie mee te maken krijgen?

Heb je hier al eens mee te maken gehad?

Voorbeelden geven uit de praktijk

Dementie

Wat is dementie?

Verschillende vormen
Alzheimer
Vasculaire dementie
Lewy body dementie
Frontotemporale dementie
Parkinson
Korsakov
Ziekte van Pick
Creutzfeldt- Jakob
Mild Cognitive Impairment (MCI)

Groep:

Wie heeft persoonlijk te maken gehad met dementie?

Soorten dementie

Websites:

https://www.alzheimer-nederland.nl/informatie/wat-is-dementie/vormen-van-dementie/